Qualitat i medi ambient

Política Sistema de Gestió Integrat

La nostra empresa des de la seva creació ha estat compromesa en oferir sempre als seus clients un alt nivell de qualitat i confiança, prestant un servei que satisfacin els seus requisits i expectatives reduint o evitant l’afectació a l’entorn.

L’objectiu d’aquesta Política de el Sistema Integrat és la consolidació d’aquesta realitat, desenvolupant les seves activitats de forma progressiva i continuada, portant aquest comportament de qualitat i mediambiental més enllà de les exigències de la legislació vigent, desenvolupant les oportunes mesures preventives i contribuint d’aquesta forma a el desenvolupament sostenible del seu entorn d’influència.

Per a nosaltres Qualitat és conèixer qui és el nostre client, quines són les seves expectatives, i complir aquestes expectatives sense error, al seu temps. La satisfacció dels nostres clients és la nostra.

HIGSERGUISS SL, disposant d’un Sistema de Gestió Integrat segons les normes UNE-EN ISO 9001: 2015 i UNE-EN ISO 14001: 2015, pretén promoure la formació i informació de totes les persones implicades en el servei prestat perquè el respecte mediambiental i la qualitat de el servei sigui un element essencial en el desenvolupament de les activitats de l’empresa.

D’acord amb aquesta Política establim uns Objectius de Qualitat i Medi Ambient a tots els nivells, fent un seguiment del grau de compliment de manera que puguem mesurar la nostra millora.

El marc de referència per a l’aprovació dels nostres objectius és:

  • Créixer empresarialment, tant en benefici com en nombre de clients mantenint un nivell de qualitat i servei òptims.
  • Augmentar la satisfacció dels clients
  • Avançar-nos als requisits legals mediambientals.
  • Implicar nivell mediambiental als nostres tercers i personal, així com incorporar criteris ambientals en els productes consumits.

La Direcció de HIGSERGUISS, SL revisa periòdicament el sistema de gestió integrat, per assegurar-se la seva conveniència, adequació i eficàcia contínues.

En aquesta revisió s’avaluen les oportunitats de millora de sistema i dels processos, i es detecten les necessitats d’efectuar canvis en el sistema de gestió.

La Direcció de HIGSERGUISS, SL reconeix que per al compliment d’aquests objectius és essencial la plena participació de tots els col·laboradors de l’empresa, unint al seu afany permanent a millorar el seu treball individual, el treball en equip i el compromís total amb els objectius generals de la nostra empresa.

Coherent amb la responsabilitat assumida, proporciona els recursos necessaris per al compliment d’aquesta política.

a 24/08/22
La Direcció